top of page

Programas de estudo no exterior

"A educación é a arma máis poderosa que se pode utilizar para cambiar o mundo". Nelson Mandela

Mobilidade SMS (para estudos) e/o SMT (para prácticas)

 • Número de prazas: Indeterminadas.

 • Número de becas: será determinado pola Axencia Nacional (SEPIE).

 • Tipo e duración do intercambio:

  • Mobilidade para Estudos e mobilidade combinada (incluindo prácticas): 3 a 12 meses.

  • Mobilidade para Prácticas (prácticas laborais): 2 a 12 meses (incluindo as prácticas dos recén titulados, que deberán realizarse nos doce meses seguintes á finalización do ciclo.

 • Institucións / Empresas de envío: Todas as institucións ou empresas coas que o Conservatorio Superior de Música de Vigo teña establecido un Acordo Interinstitucional (IIA). O alumnado interesado en solicitar outras institucións distintas, deberá comunicalo a Coordinación de Mobilidades Internacionais para solicitar o correspondente IIA.

 • Duración da mobilidade: As mobilidades por estudos ou por prácticas deberían realizarse durante o ano académico correspondente a cada convocatoria. A duración mínima é de 3 meses para as mobilidades de estudos (2 meses para as mobilidades prácticas), mentres que a duración máxima será de 12 meses para os dous tipos de mobilidade.

 • Número de mobilidades que pode realizar o alumnado: O alumnado non podería recibir becas para estudos ou prácticas por un máximo de 12 meses en cada ciclo de estudos: Durante o primeiro ciclo: (Grao ou equivalente), Durante o segundo ciclo: (Master o equivalente ) e / o Durante o terceiro ciclo: (Doutorado). A duración total acumulada de mobilidades Erasmus + pode ser de 36 meses (12 durante o 1º ciclo, 12 durante o 2º ciclo e 12 durante o 3º ciclo).

  • A duración das prácticas dun recén graduado/a contabiliza no máximo de 12 meses do ciclo no que solicita as prácticas. Isto significa que o alumno que se realizou un intercambio de 12 meses nun ciclo, sen prácticas solicitantes de recibo graduadas despóis de rematar o ciclo do ciclo.

  • O alumnado poderá realizar varias mobilidades no ciclo de estudos, tendo en conta as seguintes restricions:

   • Só poderá ter ata 12 meses financiados en cada ciclo entre as mobilidades das modalidades SMS e SMT.

   • Só poderá realizar 12 meses de mobilidade por ciclo (financiadas ou non).

   • Cada mobilidade será financiada por un máximo de meses establecidos pola Axencia Nacional en cada convocatoria.

  • O alumnado poderá realizar unha mobilidade de prácticas ao ano seguinte despois de rematar o ciclo, se foi proposto para ello pola súa institución durante o seu último curso do grao e non debe consumir os 12 meses de movemento máximo establecido por ciclo.

  • Exemplos:

   • un/unha alumno/a realiza en 3º unha mobilidade de 5 meses: será financiado/a por 5 meses e poderá solicitar outra mobilidade de estudos ou prácticas para facer en 4º ou ao rematar o ciclo ata completar os 12 meses.

   • un/unha alumno/a realiza en 3º unha mobilidade de 6 meses: será financiado/a por 5 meses e poderá solicitar outra mobilidade de estudos ou prácticas para facer en 4º ou ao rematar o ciclo ata completar os 12 meses.

   • un/unha alumno/a realiza en 3º unha mobilidade de 9 meses: será financiado/a por 5 meses e poderá solicitar outra mobilidade de estudos ou prácticas para facer en 4º ou ao rematar o ciclo ata completar os 12 meses.

   • EN NINGÚN CASO SE PODEN REALIZAR MÁIS DE 12 MESES DE MOBILIDADE POR CICLO, TENDO EN CONTA TANTO OS MESES FINANCIADOS COMO OS NON FINANCIADOS.

 • Criterios de exclusión de participación na convocatoria: Serán criterios de exclusión de participación na convocatoria de mobilidades todos os que conteñen o protocolo de mobilidades vixentes e / ou o cumprimento coas obrigas establecidas nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF), xa antes do mar, durante un período de realización da mobilidade.

1.- Pre-inscrición e descarga de documentos:

É necesario ter completado o 1º curso da especialidade correspondente pola que quere participar, agás cando se estea a estudar de 2º ou 3º ciclo. Por tanto, só poderan solicitar mobilidades aos alumnos que sexan matriculados en 2º curso ou nun curso superior ao 2º.

1.1 – INSCRICIÓN ONLINE: Os/as interesados/as en solicitar unha mobilidade deberán inscribirse a través do "link" recibido por email ou a través da web www.csmvigo.com, dentro do prazo establecido. O xustificante recibido despóis de inscribirse servirá como resgardo de inscrición.

Do mesmo xeito, no prazo e forma determinados en cada chamada, deberase achegar os seguintes documentos:

 • UN EXEMPLAR DA “APPLICATION FORM” correspondente para cada centro solicitado, cuberto en inglés.

 • UN EXEMPLAR DO “LEARNING AGREEMENT” correspondente para cada centro solicitado, cuberto en inglés.

 • Certificado académico da institución de orixe cos resultados obtidos nos estudos realizados ata o momento da solicitude.

 • Carta de motivación en inglés non superior a unha páxina, indicando os obxectivos e expectativas da oportunidade de estudar no estranxeiro.

 • Carta de recomendación do/a Profesor/Tutor/a en inglés

 • Certificado de idioma/s no caso de dispoñer dalgún.

 • Curriculum Vitae/Biografía en inglés

 • Fotocopia do NIF ou Tarxeta de Residencia

 • O alumnado seleccionados tamén deberá proporcionar unha copia dunha gravación en CD ou DVD de 20 a 30 minutos por destino solicitado, a non ser que o destino solicitado admita a presentación dalgún outro formato, como MP3, MP4, Quicktime, Youtube, Vimeo, etc. En caso de presentar a gravación en DVD, o solicitante debe verse frontalmente. En caso de presentala en CD, a gravación deberá presentarse acompañada dunha certificación do/a Titor/a.

1.2 – DESCARGA DE DOCUMENTOS

 1. DESCARGA DE DOCUMENTOS

  ALUMNADO

  SMS: Mobilidade de Estudos SMT: Mobilidade de Prácticas

  SMS (Application Form)SMT (Application Form)

  ACORDO DE FORMACIÓN (LEARNING AGREEMENT) ACORDO DE PRÁCTICAS (TRAINING AGREEMENT)

Desenvolvemento do proceso

Antes da Mobilidade

Paso 1 – Convocatoria e selección de beneficiarios/as:

Os estudantes interesados ​​en participar na convocatoria deberán cubrir a inscrición en liña no prazo establecido. Poderanse ter en conta as inscricións realizadas despois do prazo, pero perderán calquera tipo de prioridade. A Comisión de Mobilidade Internacional verificará a idoneidade dos/as candidatos/as, e as solicitudes que reciban o visto e prace serán procesadas. Por este motivo, os/as solicitantes deberán realizar unha entrevista persoal diante a Comisión de Mobilidades. A Comisión tamén solicitará un informe dos/as titores/as dos/as solicitantes.

A Comisión de Mobilidade Internacional priorizará as solicitudes aceptadas seguindo o establecido nos protocolos vixentes, para conceder as bolsas concedidas pola Axencia Nacional, no caso de non obter suficientes bolsas para todos/as os/as candidatos/as seleccionados/as. Poden establecerse outros criterios de priorización, como a proximidade xeográfica do destino solicitado, dando prioridade ás solicitudes de mobilidade a destinos cuxa diversidade cultural poida ofrecer unha experiencia máis enriquecedora.

Paso 2 – Documentación requirida:

 1. A) Xunto coa inscrición, deberá aportarse a seguinte documentación:

 2. Fotocopia do NIF ou Tarxeta de residencia.

 3. Certificado de idioma/s no caso de dispoñer dalgún.

 4. Carta de motivación en inglés non superior a unha páxina, indicando os obxectivos e expectativas da oportunidade de estudar no estranxeiro.

 5. Carta de recomendación do/a Profesor/Tutor/a en inglés.

 6. Curriculum Vitae/Biografía, en inglés.

 7. Certificado académico cos resultados obtidos nos estudos realizados ata o momento da solicitude.

 8. "Unlink" a Youtube ou similar (É necesario comprobar os requisitos de cada institución. Normalmente requiren de 20 a 30 minutos de música onde o solicitante se ve desde a parte frontal. Algunhas institucións requiren un CD / DVD no canto dunha ligazón a Youtube).

 9. B) Unha vez obtida a aprobación da Comisión de Mobilidade, os solicitantes deberán achegar os documentos 8 e 9 que figuran a continuación e deberán envialos por correo electrónico no formato solicitado a erasmus@csmvigo.com ou na forma indicada. en cada chamada. Unha vez supervisada polo coordinador de mobilidade internacional, toda a documentación será enviada polo solicitante segundo os procedementos establecidos polas institucións de destino solicitadas.

 10. Documento “APPLICATION FORM” de Estudos ou Prácticas (1 exemplar para cada centro no que se desexa solicitar praza, segundo o modelo dispoñible para a sua descarga no "link" correspondente, cuberto en inglés e con foto) Non poderán solicitarse máis de 3 centros.

 11. Documento “LEARNING AGREEMENT” para Estudos ou “PLACEMENT AGREEMENT para Prácticas (1 exemplar para cada centro solicitado, segundo o modelo dispoñible para a sua descarga no "link" correspondente).


Para obter máis información sobre os acordos de formación, consulte o anexo I dos acordos.


Modo de estudo (SMS):

O Acordo de Formación para estudos, ou "Contrato de aprendizaxe para estudos" (LA) é o documento que indica as materias que o estudante vai cursar e debe ser aprobado polo solicitante, a institución emisora ​​e a institución de acollida. As materias deberán elixirse entre as existentes na oferta docente do centro de destino. Este acordo garante que a institución de orixe recoñeza o intercambio Erasmus+ como parte dos estudos do alumnado.

O acordo debe definirse antes da mobilidade, pero pode finalizarse á chegada do estudante á institución de acollida. Un primeiro borrador pode enviarse á institución de acollida por correo electrónico indicando a ligazón á oferta docente, o nome do responsable, as datas do período de mobilidade, etc. Este borrador tamén ofrece á institución anfitriona a oportunidade de facer comentarios e suxestións sobre o programa de estudo proposto, o número de créditos e suxerir outros cursos adicionais ou alternativos. O acordo debe ser asinado cando o plan de estudo sexa satisfactorio para todas as partes. As modificacións do acordo de formación xa asinadas serán excepcionais.

Modalidade de Prácticas (SMT):

O Acordo de formación para prácticas establece o programa de formación e as actividades a realizar durante o período de prácticas, aprobado polo estudante e polas institucións de orixe e acollida. Este acordo garante que a institución remitente recoñeza os resultados do período de prácticas. O Acordo de Formación (LA) incluirá a información necesaria para o Certificado de Prácticas que a institución anfitriona deberá emitir nun máximo de 5 semanas despois da realización positiva da práctica.

A institución anfitriona pode ser unha empresa de calquera tamaño (pequena, mediana ou grande empresa) legalmente incorporada na UE ou na área de influencia económica da UE. As organizacións de acollida poden incluír institucións de educación superior, festivais de música, empresas de organizacións de concertos, organizacións culturais, asociacións profesionais ou incluso oficinas de relacións internacionais doutras institucións. As institucións de educación superior deben ter un ECHE (European Card Higher Education) e un PIC, mentres que no caso das empresas non é necesario.

Paso 3 – Petición de fondos á Axencia Nacional

A institución de orixe solicita fondos da Axencia Nacional para outorgar bolsas aos participantes seleccionados. O prazo para solicitar os fondos normalmente remata a principios de febreiro. Non se obterá información sobre os fondos concedidos ata finais de xuño ou xullo.

Paso 4 – Proceso de admisión e resultado da decisión

Despois de recibir unha solicitude de intercambio, a Coordinación da institución de acollida, seguindo as normas internacionais, remitiraa ao departamento correspondente ou a unha comisión de selección, segundo corresponda en cada caso.

O resultado da decisión adoptada enviarase tanto á institución como ao estudante solicitante. O tempo de resposta determínase en cada Acordo Interinstitucional (Sección E).

A admisión da solicitude a unha institución non implica obter a bolsa Erasmus+.

Paso 5 – Finalización do Acordo de Formación

Unha vez confirmada a mobilidade pola institución de acollida, o Acordo de formación finalizará, en colaboración co estudante e as persoas responsables de ambas institucións.

Paso 6 – Contrato de financiación asignado polo alumno ou alumna e a institución de orixe

S

Pode obter unha bolsa Erasmus + da Unión Europea para axudar a cubrir a diferenza de custos de vida ocasionados por mor da mobilidade.

O importe da bolsa depende do país da institución de acollida. A Axencia Nacional da institución doméstica é a responsable de establecer os importes exactos para cada un dos grupos (páx. 43), sendo as institucións domésticas as responsables da publicación desa información nas súas páxinas web.

O mesmo importe concederase a todos os estudantes que viaxen ao mesmo grupo de países polo mesmo tipo de mobilidade. Asinarase un contrato de financiamento que cubra o período de mobilidade entre o estudante e a institución de orixe e a forma de pago. A sinatura deste contrato implica o compromiso de levar a cabo a mobilidade solicitada e concedida.

A mobilidade acordada só se pode interromper, con dereito a financiamento, por períodos de vacacións da institución de acollida ou por circunstancias de forza maior. A interrupción da mobilidade leva á perda do correspondente financiamento. Neste caso, o contrato de financiamento modificarase ou rescindira, perdendo todos os dereitos sobre a mobilidade.

O financiamento recibido é compatible con calquera outra subvención que non proveña de fondos europeos. Tamén é compatible coa realización de traballos a tempo parcial no destino, pero non con outros tipos de traballo no lugar de orixe.

AXUDAS ESTABLECIDAS POLA AXENCIA NACIONAL NA CONVOCATORIA 2017-18: (Estas cantidades son só orientativas, pois poden producirse axustes por redistribución de fondos ao final do exercicio anual).

Ver táboa

*Só para a acción KA103:

Os estudantes desfavorecidos económicamente poderán obter unha bolsa adicional entre 100 a 200 euros ao mes. Na Convocatoria 2017-18, esta axuda foi de 175 € / mes adicionais, durante un máximo de 7 meses. Estes estudantes poderán combinar esta axuda coa bolsa anual que se solicita no momento da matrícula.

Os estudantes que realicen unha mobilidade de prácticas recibirán unha subvención adicional da Unión Europea, que pode variar de 100 a 200 euros ao mes. A cantidade exacta será determinada polas axencias nacionais. Na anterior convocatoria, esta axuda foi de 100 € / mes adicionais durante un máximo de 3 meses. Esta axuda NON é compatible coa axuda financeira.

Estas axudas non son aplicables na acción KA107

Os estudantes con algún tipo de discapacidade poderán obter axuda especial.

Estudar mobilidade con bolsa “0” (cero):

Os estudantes cunha subvención 0 (cero) son os participantes nas accións de mobilidade que non reciben unha subvención da Unión Europea para gastos de viaxe ou de subsistencia, pero cumpren os criterios para a mobilidade e se benefician das vantaxes do programa Erasmus +. Estes estudantes poden recibir calquera outra bolsa rexional ou nacional ou outra para contribuír aos gastos de mobilidade. Estes estudantes terán en conta nas estatísticas dos indicadores empregados para distribuír o orzamento europeo entre os distintos países.

Paso 7 – Cursos de idiomas

Desde 2014, a Comisión Europea lanzou un servizo de soporte lingüístico en liña (OLS) que proporcionará aos participantes nas mobilidades de estudo unha ferramenta para avaliar o seu coñecemento do idioma que se empregará para estudar no estranxeiro, seguido dun curso. de idiomas en liña para mellorar as túas habilidades lingüísticas.

A avaliación en liña do idioma é obrigatoria para todos os alumnos antes de comezar así como ao final da mobilidade. A institución de orixe poderá ofrecer cursos de formación en liña de 2 a 12 meses para estudantes que saian se o nivel está por baixo do nivel recomendado. Para outros idiomas, a institución pode ofrecer cursos organizados con cargo á asignación de gastos de organización.

A institución de orixe está obrigada a garantir a preparación lingüística necesaria para a mobilidade dos participantes.

Paso 8 – Carta do Estudante Erasmus ao alumnado saínte.

A Carta de estudantes Erasmus (ESC) é un documento que inclúe os dereitos e obrigas sobre o período de estudo no estranxeiro e que se facilitará antes da mobilidade a cada estudante seleccionado.

Durante a Mobilidade

Paso 9 – Cambios ao Acordo de Formación

O rexistro debe facerse na institución de orixe.

O prazo para facer modificacións no Acordo de formación é de 4 a 7 semanas. O/A alumno/a é o/a responsable dos cambios que realicen no plan inicial de estudo e debe manter informado ao Titor/a, á Xefatura de estudos e a Coordinación de mobilidade internacional.

Paso 10 – Monitorización

En caso de problemas durante o período de intercambio, o estudante pode poñerse en contacto cos coordinadores da institución de acollida e / ou a casa. O profesor-titor/a da institución de orixe comprobará o progreso do/a alumno/a polo menos unha vez durante o período de intercambio.

 Despóis da Mobilidade

Paso 11 – Recoñecemento de créditos

A institución de orixe debe recoñecer académicamente as actividades incluídas no Acordo de Formación e desenvolverse con éxito durante o período de mobilidade, empregando créditos ECTS ou outro sistema equivalente. O período de mobilidade deberá figurar no certificado final do estudante e no suplemento de diploma ou equivalente.

A realización dun semestre ou dun curso completo na institución de destino será recoñecida na súa totalidade polo semestre ou curso equivalente no Conservatorio de Música de Vigo, recoñecendo os créditos totais (30 se é un semestre ou 60 se é o curso completo) incluso cando non hai coincidencia coas materias cursadas. Neste caso, recoñécese trimestre por trimestre ou curso por curso, se é o caso.

Se o alumno non asiste ao cuadrimestre ou ao curso completo, o recoñecemento realizarase por materia e o titor do alumno deberá aprobar os contidos que o alumno levará na institución de destino para que sexan recoñecidos. ao seu regreso en caso de pasar o asunto.

No momento da matrícula, o alumno completará un documento interno no que especifica as materias que se van cursar no destino e as materias para as que desexa examinarse no Conservatorio Superior de Vigo.

A sección "F" do Acordo de Formación detalla os requisitos mínimos que deben incluír no rexistro de estudos da institución de orixe sobre o recoñecemento do intercambio de estudos. A institución de acollida debe proporcionar ao estudante e á institución de orixe unha confirmación de ter superado o programa detallado no Acordo de formación, indicando o número de créditos ECTS e a puntuación obtida.

Unha certificación académica (transcrición de rexistros) da institución anfitriona pode substituír a táboa "E" do contrato de formación se o contido é o mesmo.

A institución de orixe está obrigada a recoñecer os resultados no período establecido no acordo interinstitucional, un período que non debe superar as 5 semanas despois de recibir os resultados obtidos na institución de acollida.

É obrigatoria unha certificación da estadía tanto no caso da mobilidade para estudos como prácticas, confirmando a data de inicio e finalización da mobilidade. Esta confirmación serve para comprobar que o pago da bolsa se axusta á duración da mobilidade. O día de inicio é o primeiro día de asistencia á institución, para actividades de orientación ou preparación lingüística se procede. A data final é o último día en que se solicita que o alumno compareza na institución.

NOTA! Non está permitido incluir na duración da mobilidade os días extra que se usen para o desprazamento ou búsca de aloxamento.

Paso 12 – Informe a través da “Mobility Tool”

A "Mobility Tool" é unha plataforma web creada para colaborar, axudar e informar sobre proxectos de mobilidade realizados no marco do programa Erasmus +. A Coordinación Internacional de Mobilidade é a responsable de introducir os datos de mobilidade e participantes no sistema.

A “Mobility Tool” envía automaticamente unha solicitude para o informe do/a participante ao finalizar o período de mobilidade. Os/as participantes recibirán unha invitación para cubrir o seu informe de mobilidade.

O informe do participante consiste nun cuestionario con preguntas individuais, múltiples ou de tipo matriz.

Paso 13 – Avaliación

As institucións emisoras e receptoras vixiarán e avaliarán a mobilidade e a súa calidade. O éxito de cada actividade individual é moi importante para a posterior colaboración positiva entre ambas institucións. A institución doméstica difundirá as boas prácticas e os resultados obtidos. É recomendable que a Coordinación de Mobilidade Internacional da institución do centro se reúna cos/cas beneficiarios/as despóis do intercambio para o seguimento posterior da mobilidade. Toda a información debe enviarse á axencia nacional se é necesario.

Paso 14.- Sanidade

O alumno, ao rexistrarse no noso centro, ten os mesmos beneficios que se estivesen en España nos países da Unión Europea. Recomendamos obter a Tarxeta Sanitaria Europea a través da Seguridade Social para axilizar calquera procedemento se fose necesario. Algúns centros de destino ofrecen ao estudante a posibilidade de pagar unha pequena cantidade para ser cubertos polos servizos nacionais de seguridade social do país de destino.

Para os destinos dos países asociados á acción KA107, que non pertenzan ao territorio Schengen, o alumno debe contratar un seguro privado que ofreza cobertura en casos de accidentes e responsabilidade civil por danos a terceiros.

Paso 15.- Aloxamento

Algunhas institucións ofrecen axuda para buscar aloxamento ou ter residencias de estudantes propias, que nalgúns casos teñen que solicitarse no momento da presentación ou solicitude de admisión. Podes atopar esta información a través das páxinas web correspondentes a cada centro.

Paso 16.- Revocación de mobilidades:

As mobilidades concedidas poderán ser revocadas si o/a beneficiario/a destas axudas incurre nalgunha das faltas que se contemplan no protocolo de mobilidade vixente ou nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF), ben sexa antes, durante ou despóis de realizar a mobilidade.

Coordinación de Mobilidade Internacional

Consultas: erasmus@csmvigo.com 

bottom of page