top of page
estrategia_edited.jpg

Estrategia internacional

Como apoiamos o intercambio
INTRODUCIÓN:

O CSMVigo (Conservatorio Superior de Música de VIGO) pertencente ao goberno rexional autónomo da Xunta de Galicia, adaptou a súa oferta académica ao sistema de créditos ECTS en 2006, en cumprimento da Lei Orgánica de Educación (LOE 2/2006 do 3 de maio). 

 

En 2008 obtivo a primeira Carta Universitaria Erasmus, a Carta Erasmus Ampliada en 2011 e a Carta BOTE en 2014. Desde entón participou en proxectos internacionais LLP, KA103, KA107 e KA203 como o proxecto VIOLANET), colaborando na actualidade con máis de 150 HEIs en países do programa, elixidas pola calidade da súa oferta académica e docente, a súa tradición, localización xeográfica, instalacións, contorna cultural, artístico e profesional ou polas oportunidades que ofrecen para complementar a oferta educativa do noso conservatorio.

 

Desde 2016 colabora con máis de 15 institucións relevantes de países asociados por medio dos distintos instrumentos financeiros da KA107: IPA nos Balcáns, ENI en países do Leste, PI nos EEUU e DCI en Asia e Asia central. En 2017, o CSMVigo foi distinguido como exemplo de boas prácticas e en 2019 obtivo un Recoñecemento á Calidade do SEPIE, alcanzando en todo este tempo unha participación frutífera e significativa de alumnado e profesorado tanto entrante como saínte, construíndo a capacidade de xestionar e afrontar os próximos desenvolvementos do programa Erasmus+ para contribuír na mellora do nivel de graduados e investigadores da Unión Europea.

 

A relevancia da estratexia de internacionalización e modernización ocupa un lugar destacado no Proxecto Educativo do CSMVigo, comprometéndose por tanto cos principios da axenda de modernización das HEIs (COM (2017) 247) para o desenvolvemento do Espazo Europeo de Educación e coa mellora do seu actual proceso de internacionalización. Como membro activo da Asociación Europea de Conservatorios Superiores (AEC) desde 2012, o CSMVigo adopta os obxectivos estratéxicos desta asociación e basea a súa estratexia no desenvolvemento e/o reforzo das seguintes liñas básicas de actuación:

 

- Mellora e modernización da calidade do ensino superior de música e os programas de estudos.

- Mellora da visibilidade da institución como centro de excelencia a nivel local, rexional, nacional e internacional.

- Mellora e desenvolvemento da participación en proxectos de Movilidad Académica (KA1) e Cooperación internacional (KA2) para o desenvolvemento de recursos innovadores.

 

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS:

Para o período 2021-27, o CSMVigo ten os seguintes obxectivos:

 

1. Desenvolvemento da Mobilidade Académica e Cooperación Internacional:

- Aumentar os actuais índices de participación en programas KA1 e KA2 do Alumnado (atendendo ao fomento de valores interculturais e de responsabilidade social, necesarios para o desenvolvemento artístico, persoal e social, así como á inclusión e diversidade) e do Profesorado (atendendo ao desenvolvemento das capacidades de elaboración curricular, reforzar a calidade docente do CSMVigo e o intercambio alumnos e docentes das institucións socias, mellorando o prestixio institucional).

- Aumentar a colaboración internacional en proxectos KA2 (Alianzas para o Coñecemento e proxectos de Desenvolvemento de Capacidades) relacionados coa innovación e desenvolvemento da Educación Superior no campo artístico, cultural, laboral e científico: Erasmus+, Creative Europe, Universidades Europeas etc., por medio do intercambio de coñecemento, experiencias profesionais, boas prácticas e metodoloxías, como o proxecto “SMS - Strengthening Music in Society” desenvolto pola AEC co fin de fortalecer os valores esenciais da música na sociedade, o emprendemento musical, o desenvolvemento das TIC aplicadas aos ensinos artísticos (E-Learning), a internacionalización, a atención á diversidade e ao desenvolvemento da inclusión e responsabilidade social.

- Aumentar a participación de profesorado convidado de empresa.

- Aumentar a calidade do apoio institucional ofrecido aos participantes en programas de mobilidade.

- Fomentar a adquisición e mellora das competencias lingüísticas en xeral e especialmente dos participantes en programas de mobilidade, por medio da participación en talleres e actividades de inmersión lingüística específicas para a docencia dos ensinos artísticos.

- Aumentar o índice actual de docentes acreditados para impartir docencia nas seccións bilingües do CSMVigo e en accións de mobilidade internacional.

- Ampliar a oferta académica impartida en idiomas estranxeiros.

- Desenvolver as capacidades dixitais do alumnado e profesorado. 

- Adaptar os actuais procesos administrativos ás novas ferramentas de mobilidade, desenvoltas por EWP, Dashboard, ONDA, Erasmus+ Mobile etc.

- Garantir a transparencia e igualdade en todos os procesos de selección de participantes.

- Garantir a igualdade de dereitos e exención de taxas académicas ao alumnado entrante.

- Mellorar as actuais medidas de integración e apoio ao alumnado entrante: asignación de titor académico, Buddies, cursos de idiomas etc.

- Cumprir os requisitos Antes, Durante e Despois da mobilidade, do programa Erasmus+. (Ver páxinas 32 a 44)

- Garantir o recoñecemento total dos créditos ECTS obtidos, tal como acordouse previamente nos respectivos Acordos de Formación do alumnado.

- Garantir o recoñecemento da mobilidade de persoal como parte da actividade docente anual e para a promoción interna.

- Desenvolver instrumentos propios de avaliación do progreso e impacto do proceso de internacionalización.

 

2. Desenvolvemento da actividade investigadora:

- Fomentar o desenvolvemento da capacidade investigadora do alumnado e persoal docente.

- Aumentar a participación docente activa nas plataformas temáticas específicas da AEC ou similares, como a EPARM (European Platform for Artistic Research in Music), LATIMPE (Learning and Teaching Platform), MusiQuE (Music Quality Enhancement), REMA (Early Music Network), PJP (Pop and Jazz Platform) fomentando o networking entre especialistas, necesario como actividade preparatoria para o desenvolvemento de proxectos colaborativos.

- Desenvolver o acceso ás ferramentas tecnolóxicas máis avanzadas que permitan acceder a bases de datos internacionais e bibliotecas virtuais. 

- Recoñecer as titulacións de Grao das institucións socias para o acceso a ensinos do 2º ciclo e 3º ciclo, cando o marco legal permítao.

 

3. Desenvolvemento do emprendemento:

- Fomentar a adquisición de capacidades para o emprendemento 

- Promover a realización de prácticas docentes e de interpretación artística.

- Promover a integración dos alumnos no mercado laboral internacional.

- Fomentar a participación do alumnado en programas e eventos artísticos internacionais (concursos, concertos, festivais, #etc) co fin de aumentar a motivación profesional do alumnado e diminuír os índices de abandono dos estudos.

- Promover o uso de ferramentas como Europass e novas ferramentas de emprego do sector musical.

- Realizar o seguimento do progreso profesional dos graduados.

- Promover a creación dunha asociación de antigos alumnos.

- Colaborar con entidades culturais de ámbito local, nacional e internacional na organización de eventos artísticos.

 

4. Desenvolvemento da Responsabilidade Social:

- Fomentar a responsabilidade social e os valores de solidariedade e tolerancia.

- Desenvolver o compromiso co desenvolvemento dos valores europeos.

- Fomentar a participación do alumnado e profesorado en programas de voluntariado da Unión Europea, como “Youth in Action”.

- Fomentar a participación de alumnos e docentes nos proxectos propios, como as escolas de verán que o CSMVigo pretende desenvolver, entre outros, en países da rexión dos Balcáns ou nos países de Europa do Leste. 

 

5. Difusión e Visibilidade:

- Publicar a estratexia de internacionalización na web institucional.

- Desenvolver canles de difusión e o uso das redes sociais 

- Difundir os resultados da participación nos diferentes proxectos de internacionalización a través da web institucional, web do proxecto se a houbese, redes sociais, revistas electrónicas, foros internacionais, listas de email, prensa local, prensa especializada, asociacións internacionais, etc. 

- Participar en eventos de difusión internacional da AEC, para fomentar o networking de Coordinadores e Directores e a preparación de futuros proxectos de colaboración.

bottom of page